[Docker] General guidelines and recommendations

Tài liệu sau mô tả những gợi ý best practices và các các thức để xây dựng các images có hiệu quả.

Phần này lấy từ 1 phần của https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/. Còn 1 phần best practice cho Docker instructions, bạn tham khảo tại bài Docker instructions nhé.

Read more

[Docker] Docker volume

Như chúng ta đều biết, đặc điểm của Docker container là chúng chạy độc lập, và không ảnh hưởng đến nhau, thế nhưng vì một lí do nào đó, chúng ta lại muốn chia sẻ data giữa các container ví dụ, bạn có một 2,3 web server nginx và mong muốn khi chúng share chung các file config, hay html tĩnh. May mắn docker cung cấp volume để thực hiện việc đó

Read more

[Docker] Dockerfile instructions

Cùng tìm hiểu một vài instructions được sử dụng nhiều trong Dockerfile. Phần này tôi tổng hợp chủ yếu từ Dockerfile best pratice luôn, chỉ có 1 ít đá ké sang Dockerfile reference. Do đó nếu muốn xem chi tiết instruction đó cú pháp và hoạt động chi tiết, hãy vào Dockerfile reference để đọc.

Read more